ASIGURAREA SIGURANŢEI ŞCOLARE ŞI A CLIMATULUI ŞCOLAR OPTIM ÎN ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI ŞAGUNA” DEVA

ANEXA 18

ASIGURAREA SIGURANŢEI ŞCOLARE  ŞI A CLIMATULUI ŞCOLAR OPTIM

ÎN ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI ŞAGUNA

 

Articolul 1: Reguli şcolare

1.1 Reguli şcolare generale

1.1.1. Atât personalul şcolii, cât şi elevii şi părinţii acestora vor contribui la asigurarea unui climat şcolar de ordine, de confort şi siguranţă.

1.1.2. Clădirea şcolii va fi menţinută în condiţii de curăţenie pentru menţinerea sănătăţii elevilor.

1.1.3. Comportamentul elevilor va fi întotdeauna corect, atât în relaţiile cu ceilalţi elevi, personalul şcolii şi restul cetăţenilor. În cadrul tuturor activităţilor legate de şcoală, aici fiind incluse şi deplasarea zilnică spre şi dinspre şcoală, se aşteaptă din partea elevilor un comportament corespunzător, conştientizând faptul că acest comportament este legat de numele şcolii.

1.1.4. Elevii se vor asigura că nu vor crea disconfort pentru locuitorii din zona şcolii, nici în pauzele dintre ore şi nici după încheierea orelor de curs.

1.1.5. Deţinerea, păstrarea şi utilizarea instrumentelor prin care o altă persoană poate fi vătămată, alcool, droguri şi brichete sunt interzise  în  şcoală.

1.1.6. Insultarea şi/sau hărţuirea persoanelor este interzisă  în  şcoală.

1.1.7. Fumatul este interzis în incinta şcolii.

1.1.8. În interiorul şcolii este interzisă utilizarea mijloacelor sonore (de exemplu: walkman, telefon mobil).

1.1.9. Elevii trebuie să  respecte ţinuta vestimentară proprie şcolii.

1.1.10. Elevii trebuie să cunoască şi să respecte regulile şi consecinţele nerespectării acestora în privinţa absenţelor şi întârzierilor la ore.

1.1.11. Elevii poartă răspunderea pentru bunurile lor pe parcursul întregii zile şcolare.

1.1.12. Limbajul utilizat în incinta şcolii va fi politicos, nu  jignitor.

1.2 Autoritatea conducerii şcolii

Conducerea şcolii este autorizata în orice moment să  controleze respectarea prevederilor referitoare la interdicţii (controalele se vor realiza de către cel puţin 2 persoane numite de către conducerea şcolii si, dacă este posibil, se vor realiza în prezenta elevului în cauză).

Aceasta poate:

1.2.1. Solicita elevilor să-şi golească genţile şi hainele, iar atunci când există suspiciuni întemeiate poate recurge la percheziţie.

1.2.2. Să controleze obiectele aduse de elevi la şcoală pentru a constata dacă există obiecte interzise, pe baze non-selective, iar acolo unde există să controleze dulăpioarele puse la dispoziţia elevilor în ceea ce priveşte prezenta obiectelor interzise.

În plus, conducerea şcolii mai are şi autoritatea:

1.2.4. Să  decidă asupra măsurilor disciplinare care trebuie luate împotriva elevului în cauză.

1.2.5. Să ia măsurile corespunzătoare şi decizia finală în cazul calamitaţilor/incidentelor pentru care nu există prevederi în regulamentul şcolar.

1.3. Măsuri

1.3.1. Dacă siguranţa personalului ori a elevilor devine o problemă, conducerea şcolii va transmite această informaţie poliţiei, părinţilor/tutorilor elevilor şi inspectoratului şcolar.

1.3.2. Şcoala va întocmi, când este cazul, rapoarte către poliţie referitoare la faptele sancţionabile şi va oferi şi datele personale ale persoanelor implicate. De asemenea, se va raporta la cine şi ce fel de obiecte şi/sau bunuri au fost identificate, precum şi modul în care au intrat în şcoală aceste bunuri.

1.3.3. În cazul posesiunii de arme, droguri, alcool, artificii interzise, şcoala va acţiona conform legilor în vigoare, va informa poliţia şi, în funcţie de circumstanţe va întocmi un raport adresat poliţiei.

1.3.4. Şcoala informează părinţii/tutorii elevilor în cazul în care aceştia au încălcat regulamentul şcolar.

1.3.5. Şcoala asigură gestionarea cazurilor în care există încălcări ale regulamentului de ordine interioară.

Articolul 2: Măsuri disciplinare

Împotriva unui elev care acţionează contrar regulilor de comportament decent, ori contrar regulilor prevăzute prin regulamentul şcolar şi regulamentul de ordine interioară al şcolii  se vor lua măsuri administrative şi educative în conformitate cu acestea. Părinţii/tutorii elevilor vor fi informaţi de urgenţă.

2.1. Măsuri

2.1.1. Elevului care nu dă curs regulilor aplicabile în şcoală i se pot aplica măsuri disciplinare. Autoritatea de a aplica o sancţiune elevului revine exclusiv conducerii şcolii, învăţătorilor/diriginţilor,  consiliului profesoral al şcolii şi consiliului de administaţie al şcolii.

2.1.2. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic nu este autorizat să  aplice o sancţiune, dar are dreptul să  pună în discuţie comportamentul unui elev.

2.1.3. Dacă un elev este de părere că a fost sancţionat în mod nedrept, el poate face o obiecţie pentru luarea unei decizii de către diriginte, conducerea şcolii etc.

2.1.4. Măsuri disciplinare pot fi considerate, printre altele:

– recuperarea lecţiilor pierdute;

– studiu la biblioteca şcolii;

– munca de întreţinere a curăţeniei;

– munca în folosul comunităţii şcolare;

– avertisment/mustrare.

2.1.5. În ceea ce priveşte stabilirea unei măsuri disciplinare, trebuie să  existe o relaţie de proporţionalitate între cauza care a dus la stabilirea măsurii şi severitatea măsurii. Evaluarea acesteia rămâne la latitudinea conducerii şcolii.

2.1.6. Elevul care împiedică desfăşurarea în bune condiţii a orei, ori o întrerupe, este dus la conducerea şcolii pentru lămuriri. Elevul aflat în situaţia de mai sus este obligatoriu îndrumat spre psihologul şcolii sau spre altă persoană desemnată de către conducerea şcolii.

2.2 Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile

Un elev este luat în discuţie pentru eliminare după ce s-au parcurs celelalte etape de aplicare a sancţiunilor:

2.2.1. dacă reprezintă o ameninţare pentru siguranţa celorlalţi elevi si/sau a personalului şcolii.

2.2.2. are un comportament de intimidare, discriminare ori jignitor.

2.2.3. sustrage bunurile altor persoane.

2.2.4. aduce daune ori distruge bunurile altor persoane.

2.2.5. recurge la utilizarea de droguri  sau deţinerea de alcool ş.a.m.d.

2.2.6. aprinde artificii ori are la el artificii (este aplicabil şi dacă se afla în împrejurimile şcolii).

2.2.7. are asupra lui arme şi/sau face uz de arme.

Articolul 3: Utilizarea computerului/internetului

Computerele puse la dispoziţia elevilor în şcoală trebuie să  fie utilizate în mod corespunzător. Alături de utilizarea corespunzătoare a computerelor, acestea fiind în inventarul şcolii (hardware), se aplică şi prevederea ca software-ul pus la dispoziţia elevilor să  fie utilizat cu aceeaşi atenţie.

3.1. Acţiunile elevilor cu intenţia de a prejudicia ori de a distruge bunurile puse la dispoziţie de şcoală, de a şterge datele din programe, de a modifica setările standard sunt strict interzise.

3.2. Se vor lua măsuri împotriva elevilor care nu respectă această prevedere. Costurile pentru recuperarea programului/costurile salariale vor fi suportate de către părinţii/tutorii elevilor.

3.3. Şcoala va lua măsuri împotriva celor care vor folosi cuvinte ori imagini pe computerele şcolii, ori pe internet  care jignesc angajaţii şcolii ori care aduc daune imaginii acestora.

3.4. Elevii pot utiliza gratuit computerele şcolii menţionate în cele de mai sus pentru culegerea de informaţii de pe internet.

3.5. Nu este permisă  utilizarea accesului la internet de pe computerele şcolii pentru alte scopuri decât culegerea de informaţii necesare studiilor.

Articolul 4: Înregistrarea incidentelor

(Vor fi luate în considerare prevederile legii referitoare la protecţia datelor personale.)

4.1. Vor fi înregistrate în Registrul de înregistrare a incidentelor toate incidentele care se produc în şcoală ori în vecinătatea acesteia.

4.2. Pentru fiecare incident se vor menţiona măsurile corespunzătoare.

4.3. În cazul unor incidente mai grave se va realiza şi o informare despre elev şi incident care va fi comunicată I.S.J. Hd, poliţistului de proximitate, jandarmeriei.

Articolul 5: Prevederi legate de ţinuta vestimentară

5.1. Fiecare elev se va îmbrăca conform regulamentului de ordine interioară a  şcolii (cu ţinuta şcolară a şcolii sau cu insingna şcolii).

5.2. Sunt interzise textele discriminatorii imprimate pe haine, ori referitoare la acestea, iar vestimentaţia ofensatoare nu este permisă  în interiorul şcolii.

5.3. Şcoala poate interzice purtarea anumitor accesorii vestimentare, accesorii pentru acoperirea capului, ori bijuterii în timpul orelor de educaţie fizică şi de abilitaţi manuale, aşa  după cum decide respectivul profesor. Elevii vor respecta în timpul orelor de educaţie fizică şi sport cerinţele de siguranţă care au fost impuse de respectivul profesor. Toţi elevii vor participa  în mod obligatoriu la orele de educaţie fizică.

Articolul 6: Intimităţi indezirabile

6.1. Elevii nu se vor atinge unii pe ceilalţi în mod nejustificat, ci se vor comporta în conformitate cu normele comportamentale uzuale.

6.2. Atunci când un elev se simte ameninţat ori hărţuit pe fondul nerespectării intimităţii sale  (din partea colegilor ori a personalului, ori a altor persoane din şcoală), pe care elevul o consideră indezirabilă, acesta se poate adresa învăţătorului/dirigintelui, psihologului şcolar ori unei alte persoane de încredere din şcoală.

6.3. Reglementarea plângerilor este în responsabilitatea conducerii şcolii şi a inspectoratului şcolar.

 

Articolul 7: Daune

7.1. Elevii trebuie să  se comporte de aşa manieră încât să nu producă daune bunurilor colegilor lor, clădirii, ori inventarului şcolii şi, pe cale de consecinţă, trebuie să  manipuleze bunurile puse la dispoziţie de către şcoală cu cea mai mare atenţie. Este interzisă lovirea cu mingea a pereţilor şcolii

7.2. Dacă se produc daune, contrar prevederilor şi normelor sociale acceptate, acestea trebuie comunicate nemijlocit conducerii şcolii şi dirigintelui/diriginţilor elevilor respectivi, ori administratorului.

7.3. Pentru producerea de daune ori furtul unor obiecte etc. în şcoală şi în vecinătatea şcolii, şcoala nu poate fi trasă la răspundere, cu excepţia cazului în care daunele sunt rezultatul unei cauze care trebuie remediată de şcoală (este vorba de bucăţi de pavaj desprinse din acesta, garduri în stare de degradare, scaune stricate etc.).

7.4. Şcoala nu este responsabilă de daunele create de elevi, incluzându-se aici aducere de daune ori pierderea bunurilor aduse de elevi la şcoală (biciclete, îmbrăcăminte, genţi, materiale), cu excepţia cazului în care din rapoartele poliţiei  rezultă că şcoala este responsabilă.

Articolul 8: Activităţi şcolare

8.1. Este vorba despre activităţile şcolare (de exemplu concursuri sportive, sărbători şcolare etc.) dacă activitatea este în responsabilitatea şcolii şi în conformitate cu regulile şcolii.

8.2. În privinţa activităţilor care sunt organizate de şcoală, ori care sunt în responsabilitatea şcolii părinţii/tutorii vor fi întotdeauna informaţi de către şcoală (prin intermediul site-ului internet al şcolii).

8.3. Invitarea persoanelor din afara şcolii la aceste activităţi va fi permisă  pentru fiecare dintre activităţile şcolare de către conducerea şcolii.

8.4. În timpul activităţilor şcolare sunt valabile regulile standard de comportament impuse de regulament. Armele şi deţinerea de droguri, ca şi consumul acestora, sunt pe cale de consecinţă interzise în permanenţă. Consumul şi deţinerea de alcool este interzisă  elevilor.

Articolul 9: Accesul vizitatorilor (vezi anexa 11)

9.1. Şcoala permite accesul numai personalului şi elevilor şcolii.

9.2. Toate persoanele care nu sunt înregistrate ca aparţinând de şcoală, trebuie să  se anunţe la intrarea în şcoală.

9.3. Pentru părinţii elevilor şcolii este, de asemenea, valabilă cerinţa de a se anunţa la intrare în momentul pătrunderii în şcoală.

9.4. Conducerea şcolii poate interzice accesul în şcoală celor care nu şi-au anunţat prezenta.

9.5. Dacă siguranţa şcolii este periclitată, conducerea şcolii poate interzice accesul în interiorul şcolii pentru persoanele respective.

Articolul 10: Lipsa de la ore, absenţele şi întârziatul la ore

Pentru a preveni lipsa nepermisă de la ore, precum şi parăsirea şcolii înainte de încheierea cursurilor, şcoala dispune de o politică şi de o procedură în privinţa absenţelor. Şcoala prezintă în această procedură maniera în care se acţionează pentru a deţine controlul asupra absenţelor, pentru a reduce numărul acestora şi/sau pentru a le preveni.

Absenţele sunt justificate prin cerere care are anexată adeverinţa medicală vizată de medicul şcolar şi este aprobată de conducerea şcolii.

Elevii sunt obligaţi:

a)      să  urmeze cursurile conform orarului care a fost stabilit pentru ei, cu excepţia cazului în care au fost prevăzute alte reglementari de către şcoală;

b)      să  anunţe învăţătorul/dirigintele/profesorul de serviciu în cazul părăsirii şcolii din motive urgente;

c)      să se prezinte la şcoală pregătiţi pentru desfăşurarea activităţilor zilnice şcolare. Activităţile extra-curriculare, ori opţionale şi care nu au legătură cu programa şcolară nu pot fi considerate ca motive pentru exceptarea de la această regulă.

d)     să prezinte motivarea absenţelor în termenele stabilite de R.O.I.  Şcoala va înregistra toate absenţele în fiecare zi, iar după trei zile de absenţe în care învăţătorul/dirigintele nu a fost informat de motivele absentării, se va informa poliţistul de proximitate care răspunde de şcoală.

Articolul 11: Libertatea de exprimare a opiniei

11.1. Libertatea de exprimare a opiniei prevăzută de Constituţie este respectată de toţi cetăţenii. Dar, aceasta nu înseamnă că oricine îşi poate exprima opinia în orice circumstanţe şi folosind un limbaj vulgar şi ofensator fără a ţine cont de regulile de politeţe.

11.2. În cazul incidentelor verbale, ofense, jigniri etc. se poate întainta plângere de către părţile implicate în conformitate cu regulamentul aplicabil pentru formularea reclamaţiilor la nivelul şcolii.