Drepturile elevilor

Capitolul VIII – Secţiunea a 3-a

Drepturile elevilor

Art. 49. (1) Elevii din Şcoala coordonatoare “Andrei Şaguna” Deva se bucură de toate drepturile constituţionale. Elevii se bucură de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de elev.

(2) Nicio activitate organizată în unitatea de învăţământ Şcoala coordonatoare “Andrei Şaguna” Deva nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor.

(3) Elevul sau, după caz, reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele evaluării. Contestaţia se adresează cadrului didactic respectiv, care are obligaţia de a motiva/justifica modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia. În situaţia în care argumentele nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/reprezentantul său legal se pot adresa directorului unităţii şcolare, care, pentru soluţionarea contestaţiei, va desemna profesori de specialitate, care nu predau la clasa respectivă.

Art. 50. Conducerea Şcolii coordonatoare “Andrei Şaguna” Deva este obligată să pună, gratuit, la dispoziţia elevilor, bazele materiale şi bazele sportive pentru pregătirea organizată a acestora.

Art. 51. Elevii din Şcoala coordonatoare “Andrei Şaguna” Deva au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense, pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară.

Art. 52. Elevii aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se instruiască în limba maternă, la toate nivelurile şi formele de învăţământ, în condiţiile prevăzute de Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 53. (1) La nivelul Şcolii coordonatoare “Andrei Şaguna” Deva se constituie consiliul elevilor, format din liderii elevilor de la fiecare clasă.

(2) Liderul elevilor ales la nivelul unei clase trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii:

a) să nu aibă nota scăzută la purtare;

b) să aibă o frecvenţă foarte bună la activităţile didactice;

c) să aibă media generală a anului şcolar anterior peste 9.00/calificativul „foarte bine”.

(3) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, avizat de conducerea  unităţii de învăţământ şi care este anexă a regulamentului intern.

ANEXA 11 – Consiliul elevilor

 ANEXA 12 –Alte drepturi ale elevilor