Regulamentul Consiliului Elevilor

Regulamentul intern de organizare şi funcţionare a

Şcolii coordonatoare „ANDREI ŞAGUNA” Deva

 Şcoală Eco Europeană, 2019-2020

ANEXA 11

 Consiliul elevilor 

Art.1. Consiliul elevilor functioneaza în baza art. 105 din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat şi a art. 53 din prezentul regulament intern.

Art. 2. În componenţa consiliului elevilor intră ca reprezentanţi ai elevilor responsabilii de clasă stabiliţi la începutul anului scolar de către învăţătorul/dirigintele clasei cu consultarea elevilor clasei.

Art. 3. Consiliul elevilor se întruneste în luna septembrie a fiecarui an şcolar şi alege consiliul restrâns de conducere format din: preşedinte, doi vicepreşedinti, secretar, membri – câte un reprezentant la nivelul fiecarui nivel de clasă  (cu excepţia clasei I).

 Art. 4. Consiliul elevilor se întruneste lunar şi dezbate aspecte cu privire la activitatea elevilor, îmbunătăţirea condiţiilor de studiu, ameliorarea rezultatelor la învăţătură, activităţile extracurriculare etc.

Art. 5. Consiliul restrâns al elevilor se întruneste lunar şi analizează aspectele de comportament ale elevilor, învăţătura şi frecvenţa sau alte probleme de interes şcolar.

Art. 6. În funcţie de rezultatul discuţiilor şi al concluziilor din şedintele lunare, consiliul restrâns al elevilor poate propune consiliului de administraţie al şcolii sancţionarea sau recompensarea unor elevi.

Art. 7. Consiliul restrâns al elevilor este/sau numeşte grupul de iniţiativă pentru diferite activităţi pe care doreşte să le organizeze cu elevii.

Art. 8. Prezenta la şedinţele Consiliului elevilor este obligatorie, prin urmare toţi membrii consiliului, responsabilii de clase sau locţiitorii care fac trei absenţe consecutive vor fi înlocuiţi din aceste funcţii.

 Art. 9. Membrii consiliului trebuie să constituie un exemplu la învăţătură şi comportament în şcoală şi în afara acesteia, precum şi să îi determine pe colegi să respecte  regulamentul de ordine interioară.

Art. 10. Membrii Consiliului elevilor, responsabili de clase sau locţiitori, care sunt înlocuiţi de către învăţătorii/diriginţii claselor din aceste funcţii, pierd calitatea de membru al consiliului.

Art. 11. Activitatea Consiliului elevilor este coordonată de către consilierul cu munca educativă din şcoală.