Înscriere grădiniță, an școlar 2024-2025

 PLAN  DE  ȘCOLARIZARE – CAPACITATE GRĂDINIȚĂ, ANUL ȘCOLAR  2024 – 2025, ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI ȘAGUNA” DEVA

GRUPA

NR. DE GRUPE NR. LOCURI/GRUPĂ

MICĂ, PROGRAM PRELUNGIT

1

20

MIJLOCIE, PROGRAM PRELUNGIT

1 20
MARE, PROGRAM PRELUNGIT 1

23

MARE, PROGRAM NORMAL 1

20

 

ȘCOALA PRIMARĂ CRISTUR

GRUPA MIXTĂ

NR. DE GRUPE NR. LOCURI/GRUPĂ
MICĂ, PROGRAM  NORMAL 1

3

MIJLOCIE, PROGRAM  NORMAL

1 5
MARE, PROGRAM  NORMAL 1

10

CALENDARUL DE COMPLETARE/DEPUNERE A CERERILOR PENTRU ANUL ȘCOLAR  2024 – 2025

 

Perioada de REÎNSCRIERE a copiilor în învățământul preșcolar: 20 mai – 24 mai

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după finalizarea etapei de reînscrieri: 24 mai 2024, ora 14,00

 

ETAPA I

Perioada de ÎNSCRIERE a copiilor în învățământul preșcolar: 27 mai – 31 mai 2024 – colectare cereri

Luni – Joi    8.00 – 18.00

Vineri    8.00 – 16.00

3 – 5 iunie 2024 (procesare cereri Faza I – prima opțiune)

6 – 10 iunie 2024 (procesare cereri Faza a II-a – a doua opțiune)

11 – 12 iunie 2024 (procesare cereri Faza a IIIa – a treia opțiune)

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri: 14 iunie 2024, ora 14.00

 

ETAPA II

17 iunie – 5 iulie 2024

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri: 5 iulie 2024, ora 14.00

 

ETAPA DE AJUSTĂRI

19 august – 29 august 2024

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după etapa de ajustări

30 august 2024, ora 14.00

 

           Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

 

 • cerere-tip: pe această cerere, părintele/reprezentantul legal al copilului va trece trei opțiuni (trei unități de învățământ) pe care acesta le are în vedere pentru copil;
 • copie de pe certificatul de naștere al copilului;
 • copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal;
 • adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar;
 • alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.
 • (după caz) În situația transmiterii prin e-mail sau prin poștă a cererii-tip, părintele va transmite unității de învățământ o declarație  pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere.
 • (dacă este cazul) dovada modului în care se exercită autoritatea părintească în cazul părinților divorțați și informații privind părintele la care a fost stabilită locuința minorului.
 • fișa de prezentare a cabinetului medical

La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar, următoarele documente:

 • a) adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;
 • b) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.

 

Indiferent de modalitatea de depunere a cererii-tip de înscriere, validarea se face la unitatea școlară la care se solicită înscrierea, în prezența părintelui/reprezentantului legal al copilului care trebuie să prezinte actul de identitate propriu și certificatul de naștere al copilului, în  original, precum și copii ale acestora pentru a fi certificate conform cu originalul de către membrul desemnat din cadrul comisiei de înscriere de la nivelul unității de învățământ.

Criterii generale care se aplică pentru nivelul preșcolar

 1. a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar (1 septembrie 2024);
 2. b) domiciliul/reședința copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului legal se află în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere;
 3. c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;
 4. d) existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr.272/2004, republicată,  cu modificările și completările ulterioare;
 5. e)  existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală)/ existența unui document care dovedește că părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulți copii (familie numeroasă);
 6. f) ambii  – părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă;
 7. g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
 8. h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.

 

Criterii specifice de departajare pentru înscrierea în învățământul preșcolar anul școlar 2024 – 2025

  

Nr.

crt.

Criteriul specific

Lista documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriului

1. Părinte – cadru didactic/didactic auxiliar/nedidactic angajat în unitatea de învățământ Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Deva Se verifică în SIIIR
2. Locul de muncă al părinților (unul sau ambii părinți) este în circumscripția școlară a Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna” Deva Adeverință de la locul de muncă al părintelui din care să rezulte adresa la care își desfășoară activitatea.
3. Înscrierea copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate și locuiesc la alte rude în circumscripția școlii, alta decât cea de domiciliu stabil al părinților. Copie C.I. rude/reprezentant legal
4. Bunici în circumscripția școlii Copie C.I. bunici, certificat naștere părinți (de unde să reiasă gradul de rudenie), declarație pe proprie răspundere a bunicilor cu privire la faptul că au copilul în grijă.
5. Părintele sau reprezentantul legal al copilului să dețină un imobil în circumscripția școlii Copie contract, extras CF, Adeverință de la primărie
6. Persoana angajată pentru îngrijirea copilului locuiește în circumscripția școlii. Declarație pe propria răspundere

Copie C.I. persoana care îngrijește copilul

7. Părinți implicați, în calitate de parteneri activi, în activitățile organizate la nivelul unității de învățământ. Contract de parteneriat/ fișă de proiect/ adeverință de la unitatea de învățământ, Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Deva.
8. Părinți care locuiesc în circumscripția unității noastre școlare fără a avea clarificată situația spațiului locativ până la finalizarea etapei I de înscriere. Declarație pe propria răspundere

 

Documente utile: