Sancţiunile aplicate elevilor

Capitolul VIII – Secţiunea a 6-a

Sancţiunile aplicate elevilor

Art. 62. (1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora..

(2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele :

a) observaţia individuală;

b) mustrare în faţa clasei şi/ sau în faţa consiliului clasei/ consiliului  profesoral;

c) mustrare scrisă;

d) retragerea temporară sau definitivă a bursei;

e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;

f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;

g) mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii primitoare;

 (3)  Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/reprezentantului legal.

(4) Metodologia aplicării sancţiunilor se află în ANEXA 13.

Art. 63. Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate, pe semestru, din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină/modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.

Art. 64. (1) Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.

 (2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii  clase sau, după caz, întregului etaj.

(3) În cazul distrugerii/ deteriorării  manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia.

(4) În cazul surprinderii elevilor care fumează în incinta/perimetrul şcolii, acestora li se va scădea nota la purtare cu 1 punct; dacă fapta se repetă, elevul va fi pus în discuţia consiliului clasei şi dirigintele va propune sancţionarea elevului.

(5) Pentru faptele prevăzute la alin. (1), (3) şi (4), elevii pot fi sancţionaţi, în conformitate cu dispoziţiile Anexei 13 din  prezentul regulament intern.

Art. 65. (1) Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute în Anexa 13 se adresează, în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii.

(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de  zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ.

(3) Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă.